Algemene voorwaarden

artikel 1

1.1. De hierna volgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van producten en diensten uitgevoerd door Conder en op de tussen Conder en de klant gesloten overeenkomsten tenzij Conder uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking heeft aanvaard.

1.2. De algemene aankoopvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste kunnen Conder slechts binden wanneer Conder deze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft. Het akkoord van Conder kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat Conder de overeenkomst aanvaard zou hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar gelijkaardige bepalingen van de klant.

Artikel 2

2.1 Al de prijzen en aanbiedingen gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij Conder in geen geval verbinden.
Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Conder slechts na schriftelijke bevestiging ervan of bij begin van uitvoering.

2.2 ConDer biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen via de post of elektronisch.

2.3 Bij het plaatsen van een bestelling bij Conder dient de klant zichzelf te identificeren. Een elektronische bestelling, met klantidentificatie, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekende offerte. Conder kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Conder is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens m.b.t. de bestelling, ontvangen van de klant, de correcte gegevens zijn. Conder is bijgevolg gerechtigd om aan de klant, wiens klantidentificatie gebruikt werd, te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn klantidentificatie.
De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Conder toegekende klantidentificatie. Wanneer in geval van verlies of misbruik van de klantidentificatie Conder schade lijdt, dient de klant Conder hiervoor schadeloos te stellen.

Artikel 3

De door Conder opgegeven prijzen en voorwaarden blijven in principe geldig tot en met 31 december van het lopende jaar, tenzij andersluidende bepaling. De prijzen worden op 1 januari geïndexeerd volgens index van de consumptiegoederen. De prijzen kunnen evenwel steeds gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Alle prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten en btw, tenzij anders bepaald of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4

4.1. De producten en diensten zijn, rekening houdend met de geldende btw-regelgeving, onderworpen aan de Belgische btw-tarieven.

4.2. Voor projecten op maat wordt de klant, op basis van de gemaakte offerte, voor de aanvang van het project 25% van het totaal verschuldigd bedrag aangerekend. De overige 75% wordt aangerekend bij het afsluiten van het project. Voor projecten van lange duur kan een tussentijdse facturatie gebeuren met een maximum van 40% van het totale bedrag.

4.3. Voor wat de projecten op maat betreft, kan de klant geen verzakingsrecht uitoefenen gezien dergelijke diensten volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn of gezien zij een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Artikel 5

5.1. Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar, tenzij schriftelijk anders bepaald. Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot betaald werd. Iedere factuur zal, bij gebreke aan geschreven protest middels aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na haar verzending, als aanvaard worden beschouwd.

5.2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is op het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd ten belope van 2,5 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, vastgesteld op 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van €125 als vergoeding voor geleden schade door laattijdige betaling.

5.3. In geval van niet-betaling van één van de facturen, van iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, van iedere aanvraag tot betalingsuitstel, of van ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar. Conder is bovendien in deze gevallen gerechtigd om alle bestaande orders en/of dienstprestaties, zonder ingebrekestelling, op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de klant.

5.4. Bij laattijdige betaling die niet de intussen opgelopen interesten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de interesten en dit overeenkomstig art. 1254 B.W. De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegekend.

5.5. Uitstel van betaling kan door Conder uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als een van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.

5.6. Niet betaalde facturen kunnen worden toevertrouwd aan een incassobureau. De daaraan verbonden administratiekost komen volledig ten laste van de in gebreke blijvende debiteur.

5.7. In geval van éénzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal deze een schadevergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding zal worden aangerekend wanneer de geleden schade groter is dan 30%.

Artikel 6

6.1. Conder streeft ernaar om de producten en diensten binnen de twee weken te leveren. Alle leveringstermijnen worden alleen ter informatie aan de klant meegedeeld zonder verbintenis of garantie van Conder. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afwijkingen zijn enkel mogelijk middels uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.
Conder behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

6.2. Alle producten zijn leverbaar tot uitputting van de voorraad. Als producten uitverkocht zijn, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

6.3 In geval van niet-levering van goederen en/of diensten worden eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest noch andere vergoeding. 

Artikel 7

7.1. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen, diensten en producten gaat, rekening houdend met onze bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten, eerst na volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen, met inbegrip van eventuele intresten, verhogingen en kosten, op de klant over. Levering van goederen geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van (het magazijn van) Conder, zelfs in geval van verkoop met “franco” levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

7.2. Indien de klant niet betaalt en voorts, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffent of indien beslag wordt gelegd op één of meer van zijn goederen, is Conder onherroepelijk gemachtigd de goederen die zijn eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden, onverminderd toepassing van het bepaalde in artikel 8.1. Op straffe van schadevergoeding zal de klant in voorgaande gevallen Conder bij aangetekend schrijven verwittigen. De klant verbindt zich ertoe Conder in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen.

7.3. Conder is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in zijn bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan.

Artikel 8

8.1. Conder behoudt zich het recht voor om, in geval van verlof, staking, oorlog, overstroming, brand, vorst, vervoermoeilijkheden, machinebreuk of in alle andere gevallen die de mogelijkheid tot het nakomen van de verbintenissen van Conder bemoeilijken of verhinderen, deze feiten te aanzien als gevallen van overmacht, welke Conder toestaat de op dat ogenblik in uitvoering zijnde contracten en bestellingen te verbreken of op te schorten.

8.2. De klant zal daarvan in kennis gesteld worden door eenvoudige betekening per aangetekende brief met vermelding van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert. Conder zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 9

Behalve anders vermeld, dienen alle betalingen als volgt te geschieden:
- Binnen België: cash, per elektronische betaling of overschrijving op een bankrekening van Conder
- In het buitenland: per banktransfert op een bankrekening van Conder

Artikel 10

10.1. Conder gebruikt de persoonlijke gegevens van klanten uitsluitend voor klantenbeheer, direct marketing en om hen op de hoogte te houden van producten, diensten en activiteiten van Conder. Onder geen beding worden deze gegevens meegedeeld aan derden.

10.2. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan de klant, op eenvoudig verzoek, zijn gegevens inkijken en eventueel laten wijzigen.

Artikel 10

11.1. Het niet uitoefenen of niet eisen van een strikte toepassing van deze algemene voorwaarden ten aanzien van de medecontractant, houdt geen afstand in van het recht van Conder om zich later steeds op de strikte toepassing van de verkoopsvoorwaarden te beroepen.

11.2. Eventuele nietigheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden raakt niet aan de geldigheid van de andere clausules.

11.3 Voor al hetgeen in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is geregeld, zullen partijen zich dienen te gedragen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen en de ter zake geldende rechtsbeginselen. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is op de overeenkomst het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.

AI Website Maker